Zhenjia Fan

www.zhenjiafan.com

How do you view yourself in 10 years?
I am a bird with no legs.

2D3A9068-2.jpg
216814-375622 - Zhenjia Fan - Apr 3, 2019 843 PM - Fan_Zhenjia_01.jpg
216814-375622 - Zhenjia Fan - Apr 3, 2019 843 PM - Fan_Zhenjia_02.jpg
216814-375622 - Zhenjia Fan - Apr 3, 2019 843 PM - Fan_Zhenjia_03.jpg
216814-375622 - Zhenjia Fan - Apr 3, 2019 843 PM - Fan_Zhenjia_04.jpg